Styczeń, 2017

Ochrona pachnicy dębowej w lasach i nie tylko

23 Sty, 2017

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) obliguje państwa członkowskie Unii Europejskiej do ukształtowania spójnej sieci Natura 2000 celem ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy. Załącznik pierwszy tej dyrektywy wymienia siedliska, a drugi gatunki roślin i zwierząt (poza ptakami chronionymi odrębną dyrektywą), których […]

Informacje Więcej