O projekcie

Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism
 
„Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH300001 Biedrusko”
Niekorzystne zjawiska w środowisku człowieka są między innymi wynikiem braku świadomości ekologicznej. Koniecznym stają się działania związane z ochroną, poprawą i przywróceniem bioróżnorodności ekosystemów prowadzone równolegle z kształtowaniem właściwych postaw społecznych dla zrozumienia działań służących poszanowaniu zasobów naturalnych i ochrony przyrody. W Polsce edukacją ekologiczną zajmują sie organizacje ekologiczne, parki narodowe i krajobrazowe oraz przede wszystkim Lasy Państwowe. W minimalnym zakresie, program edukacji ekologicznej realizowany jest w szkołach, choć jest to obszar o największych potrzebach.
Głównym celem projektu jest: poprawa poziomu edukacji ekologicznej kształtującej właściwe postawy społeczne w odniesieniu do środowiska, powstanie trwałych sieci współpracy i wymiana informacji w zakresie edukacji ekologicznej, zapewnienie ciągłości i istnienia pachnicy dębowej wraz z jej siedliskiem. Na projekt zatytułowany „Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000″składają się następujące przedsięwzięcia:

  1. Utworzenie Wirtualnego Laboratorium Interaktywnego Nauczania (WLIN) opartego na monitoringu środowiska. System laboratorium wirtualnego będzie platformą wspomagającą przeniesienie informacji o środowisku leśnym i wodnym, zachodzących zjawiskach atmosferycznych i właściwościach fizycznych powietrza. Główną zaletą systemu będzie pełna dostępność informacji, przedstawienie ich w sposób atrakcyjny i niekonwencjonalny z możliwością wykorzystania treści w procesie edukacji. Do systemu zostaną podłączone urządzenia umożliwiające ciągłą obserwacje otoczenia (interaktywne kamery internetowe) oraz pomiar warunków atmosferycznych (stacja meteo). Ważnym elementem systemu będą zdalnie sterowane kamery internetowe zainstalowane w wybranych miejscach, w tym na wieży p-poż na Dziewiczej Górze. Kamery wykorzystane będą podczas zajęć lekcyjnych np. do obserwacji zjawisk przyrodniczych, do zorganizowania wirtualnej wycieczki na ekspozycję martwego drewna, do realizacji projektów badawczo-edukacyjnych oraz ochrony p-poż lasu. Opracowany zostanie cykl lekcji, które przeprowadzane przy pomocy nauczyciela korzystającego z funkcjonalności proponowanego systemu będą stanowiły dodatkowy walor mający na celu wzbudzenie zainteresowania uczniów kwestiami związanymi z ochroną środowiska W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane środowiska będą projekty badawczo-edukacyjne wiedzę z zakresu nauki o środowisku, wykraczające poza ramowe programy nauczania.
  2. Utworzenie Centrum Ochrony pachnicy dębowej w Łysym Młynie. Głównym celem powstania centrum jest podjęcie czynnej ochrony pachnicy dębowej na terenie wytypowanego obszaru Natura 2000 Biedrusko i w całej dolinie Warty oraz wypracowanie zasad postępowania ochronnego przeznaczonych do powszechnego stosowania. Pachnica dębowa z racji swych wymagań ekologicznych jest gatunkiem wskaźnikowym dla ekosystemów leśnych najbardziej zbliżonych do naturalnych, w których występuje martwe drewno w różnych stadiach rozkładu. Jest jednocześnie gatunkiem parasolowym tworząc w środowisku swego występowania warunki rozwoju dla szeregu innych gatunków przede wszystkim owadów i grzybów. Działalność centrum prowadzona będzie w dwóch podstawowych płaszczyznach:

–        naukowej – skupionej głównie na rozpoznaniu, inwentaryzacji i aktywnej ochronie potencjalnych biotopów występowania pachnicy oraz sztucznej hodowli i introdukcji gatunku,
–        edukacyjno-popularyzatorskiej kierowanej do uczniów szkół, turystów indywidualnych oraz leśników, celem upowszechniania zasad gospodarowania służacych zachowaniu i tworzeniu ekosystemów leśnych jak najbardziej zbliżonych do naturalnych.

  1. Utworzenie ekspozycji poświęconej roli martwego drewna w lesie. Ekspozycja prezentować będzie złożoność ekosystemów leśnych na przykładzie starych i obumierających drzew oraz pozostającego w lesie martwego drewna. Wiedza z tego zakresu oraz obiegowe opinie świadczą o nieznajomości zjawisk zachodzących w lesie. Istnieje pilna potrzeba zmiany w zakresie panujących przekonań w odniesieniu zarówno do leśników, odpowiedzialnych i prowadzących gospodarkę leśną jak i do szerokich rzesz społeczeństwa.
  2. Utworzenie ścieżki edukacyjnej związanej z rolą wody w środowisku. Woda jest podstawowym elementem utrzymania równowagi w środowisku przyrodniczym. Woda to jednocześnie środowisko życia wielu organizmów, które są najdoskonalszymi bioindykatorami jej właściwości fizycznych i chemicznych. Wreszcie woda to źródło najczystszej odnawialnej energii. Te zagadnienia prezentowane będą na przystankach, na ponad 1,5 km ścieżce edukacyjnej wyznaczonej wokół stawu młyńskiego. Edukacja prowadzona na ścieżce ma na celu podniesienie świadomości związanej z racjonalnym gospodarowaniem i ochroną wody