Status prawny

Pachnica dębowa jest objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową (Załącznik nr 1 do „Rozporządzenia Ministra Środowiska” z dnia 26 września 2001 r., poz. 1456). Umieszczona została na „Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych” oraz w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Bezkręgowce” ze statusem VU (gatunek zagrożony). Ponadto objęta jest międzynarodowymi aktami prawnymi, tj. „Konwencją Berneńską” i „Dyrektywą Habitatową Unii Europejskiej”, jako „gatunek ściśle chroniony i szczególnie ważny oraz wymagający tworzenia obszarów ochronnych”.

Poniżej przedstawiono dokumenty regulujące status ochronny pachnicy dębowej

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 6 października 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1348)
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory