Partnerzy

EEA Grants – do organizacji tej należą Norwegia, Islandia, Lichtenstein. Największym płatnikiem jest Norwegia, która dostarcza 95% całego wkładu finansowego. Program ma na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych z 15 państwami UE oraz państwami członkowskimi z Europy Środkowej i Południowej. Sektorami priorytetowymi są ochrona środowiska i gospodarki, zmiany klimatyczne i energia odnawialna, rozwój człowieka i społeczeństwa i ochrona dziedzictwa kulturowego.  Porozumienie pomiędzy EEA a UE zawarto w 1994 roku. W lipcu 2010 roku Norwegia, Islandia i Lichtenstein podpisały nowe porozumienie z UE na przekazanie środków finansowych w okresie 2009-2014. Polska i Rumunia są największymi odbiorcami, z € 116 mln € 61 milionami euro.

Lasy Państwowe – państwowa jednostka organizacyjna, która powstała w 1924 roku. Obecnie nadzorują 9mln ha lasu, co stanowi 28% powierzchni kraju. Są jednostką samofinansującą się i wnoszą swój wkład do PKB. Wspierają czynnie i finansowo wiele projektów proekologicznych. Dzięki zrównoważonej gospodarce zachowują ciągłość i różnorodność biologicznej przy jednoczesnym wykorzystaniu właściwości produkcyjnych lasu. Nie są przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa, ale ludzie tam pracujący np. nadleśniczowie reprezentują Skarb Państwa i wydaje decyzje administracyjne.

Nadleśnictwo Łopuchówko – obejmuje swym zasięgiem terytorialnym 103.000 ha, z czego 20.262 ha stanowi powierzchnia leśna. Położone jest w województwie wielkopolskim na terenie czterech powiatów: Poznań, Oborniki, Wągrowiec, Gniezno.  Więcej na temat działalności nadleśnictwa Łopuchówko na stronie www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl

PCSS (Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe) – poznańska instytucja informatyczna afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. PCSS zarządza siecią PIONIER (Polski Internet Optyczny), która łączy wszystkie jednostki naukowe (uczelnie, instytuty badawcze) za pomocą sieci miejskich. Jednym z głównych zadań operacyjnych PCSS jest także dostarczanie infrastruktury obliczeniowej oraz zaawansowanych usług związanych z przetwarzaniem danych czy udostępnianiem systemów archiwizacji o dużych pojemnościach. Jednostka ta stanowi również centrum integracyjne badań naukowych.

ODN– publiczna instytucja edukacyjna, funkcjonująca jako jednostka budżetowa finansowana z budżetu Województwa Wielkopolskiego, mająca wspierać nauczycieli w doskonaleniu ich umiejętności pedagogicznych poprzez promocję nowoczesnych form pracy z młodzieżą. Celem działania Ośrodka jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem doradców metodycznych, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Ośrodek bierze udział w wielu szkoleniach i kursach jak i prowadzi koordynację w różnego rodzaju projektach służących później edukacji młodego pokolenia.  Więcej na temat działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na stronie www.odn.poznan.pl

UP (Uniwersytet Przyrodniczy) szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 roku, a jej tradycje sięgają 1870 roku. Jest najznaczniejszą uczelnią w zakresie nauk rolniczych i leśnych w regionie Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci corocznie ponad 12 tysięcy studentów na ośmiu  wydziałach, na 19 kierunkach i ponad 30 specjalnościach. Współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami oraz prowadzi bardzo dużo projektów badawczych. Dzięki dobrze wykształconej kadrze naukowej jest ceniony w rozlicznych projektach naukowych.

Więcej na temat działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a w szczególności Katedry Entomologii Leśnej na stronie  www.up.poznan.pl

 

Gmina Suchy Las – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim. Siedzibą gminy jest Suchy Las. Według danych z 6 stycznia 2010 , gminę zamieszkiwało 16 597 osób. Gmina Suchy Las znajduje się na północ od granic miasta Poznania, stolicy województwa wielkopolskiego. Gmina składa się obecnie z dziewięciu jednostek pomocniczych – czterech osiedli: Suchy Las, Biedrusko, Złotniki – Osiedle, Osiedle Grzybowe oraz pięciu sołectw: Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki – Wieś. Cechą wyróżniającą Gminę jest położony na jej terenie poligon, który zajmuje aż 62,6 % powierzchni całej Gminy. Poligon jest wyjątkowo malowniczym obszarem, o niesłychanie ciekawej faunie i florze, a ze względu na bliskość Poznania pełni funkcję „zielonych płuc miasta”. Gmina Suchy Las położona jest na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego. Najbardziej atrakcyjne i cenne obszary objęte zostały ochroną poprzez utworzenie w 1994 r Obszaru Chronionego Krajobrazu „Biedrusko”, który bezpośrednio łączy się z Zespołem Przyrodniczo – Krajobrazowym „Morasko”, położonym na obszarze miasta Poznania.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” – społeczna organizacja przyrodnicza powstała w roku 1993. W 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Podejmuje działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski – fauny, flory, ekosystemów i krajobrazów. Zajmuje się również edukacją ekologiczną. Stara się także wpływać na kształt prawa ochrony przyrody i zwiększać stopień jego przestrzegania. Organizacja kierowana jest przez osoby zajmujące się naukami przyrodniczymi, a jej przedsięwzięcia koordynują specjaliści z odpowiednich dziedzin. Poza tym Towarzystwo korzysta z pomocy wolontariuszy. W 2011 r. liczy ponad 2500 członków, z czego ok. 500 aktywnie uczestniczy w działaniach stowarzyszenia. Ponadto z organizacją stale współpracuje kilkadziesiąt osób, niebędących jej członkami, a także wiele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Jest członkiem organizacji międzynarodowych: IUCN, BatLife Europe i CEEweb). Wydaje czasopismo Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA. Więcej na temat działalności , Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” na stronie www.salamandra.org.pl

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk jest unikalną w skali kraju jednostką naukową, która prowadzi zintegrowaną działalność badawczą dotyczącą środowiska przyrodniczego. Aktywność tej jednostki skupia się głównie na obszarach rolniczych oraz leśnych, a przedmiotem badań są między innymi: bioróżnorodność, cykle biogeochemiczne, struktura krajobrazu, zrównoważony rozwój oraz klimat i zasoby wodne.
Usytuowanie Instytutu w silnym ośrodku akademickim, jakim jest Poznań, od zawsze owocowało współpracą z innymi placówkami naukowymi i przyczyniało się do skuteczniejszego prowadzenia badań interdyscyplinarnych przy udziale także specjalistów i praktyków wywodzących się spoza środowisk akademickich. Wysoko wyspecjalizowana, profesjonalna kadra naukowa skupia szerokie spektrum dziedzin wiedzy, począwszy od biologii, poprzez chemię i matematykę, aż po socjologię. Obecność tej jednostki badawczej w szeregu innych renomowanych jednostek naukowych Poznania zdaje się idealnie wpisywać w hasło promocyjne, przedstawiające miasto jako dynamiczny ośrodek wiedzy, technologii i rozwoju: „Poznań – miasto know-how”.