Osoby zajmujące się owadami saproksylicznymi w Polsce

Naukowcy prowadzący badania saproksylobiontów w Polsce

BUNALSKI MAREK, dr hab. jest pracownikiem naukowym Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Entomologii. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego. Piastuje funkcję Redaktora Naczelnego „Wiadomości Entomologicznych” i członka Redakcji „Polish Entomological Monographs”. Prowadzi badania z zakresu chorologii Coleoptera i Heteroptera Polski oraz systematyki, faunistyki i biogeografii żuków (Scarabaeoidea) Palearktyki i Orientu. Koordynuje również prace monitoringowe dotyczące gatunków chrząszczy chronionych w Polsce oraz związanych z martwym drewnem.
Kontakt. e-mail: bunalski@up.poznan.pl ; tel. (61) 8487919

BUCHHOLZ LECH, dr inż. – jest pracownikiem naukowo-badawczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. Prowadzi i koordynuje badania dotyczące chrząszczy występujących w Polsce.
Kontakt. e-mail:
  ampedus@poczta.onet.pl

GAWROŃSKI ROBERT, entomolog-amator,  Członek  Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz założyciel Morąskiego Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „EKO-GŁOS”. Zajmuje się głównie problemami związanymi z ochroną przyrody w województwie warmińsko-mazurskim. Prowadzi i koordynuje prace badawcze dotyczące zagadnień związanych z ekologią i biologią pachnicy dębowej (O. eremita), na Pojezierzu Iławskim i terenach przyległych.
Kontakt. e-mail: robgaw@poczta.fm.

GUTOWSKI JERZY M., prof. dr hab. jest pracownikiem naukowym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży i od kilku lat również Politechniki Białostockiej . Członkiem Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Rady Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Prowadzi i koordynuje badania związane z faunistyką, zoogeografią, biologią, morfologią i systematyką chrząszczy, głównie z rodziny Buprestidae i Cerambycidae, a także innych. Specjalizuje się w entomologii leśnej oraz ekologii lasu i ochronie przyrody. Zajmuje się również monitoringiem wybranych grup bezkręgowców, a także ochroną przyrody, a zwłaszcza bezkręgowców. Wielokrotnie zabierał głos w sprawie  nieingerowania w naturalne procesy w rezerwatach Puszczy Białowieskiej, dostarczając naukowych argumentów przekonujących do tego, że walka z kornikiem drukarzem w rezerwatach puszczańskich nie ma uzasadnienia przyrodniczego, a jedynie gospodarcze.
Kontakt. e-mail: jgutowsk@las.ibl.bialowieza.pl

HILSZCZAŃSKI JACEK, dr hab. – jest pracownikiem naukowym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Raszynie, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakład Ochrony Lasu. Prowadzi i koordynuje prace badawcze dotyczące zagadnień związanych z ochroną lasu i ochroną bioróżnorodności w środowiskach leśnych oraz monitoringiem owadów ksylofagicznych i związanych martwym drewnem.
Kontakt. e-mail: j.hilszczanski@ibles.waw.pl

KADEJ MARCIN, dr inż. – jest pracownikiem Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców  Uniwersytetu Wrocławskiego. Sekretarzem redakcji  „Kluczy do oznaczania owadów Polski”-  seria wydawnicza Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.  Koordynator grupy roboczej w Projekcie „Coleoptera Poloniae”. Koordynator Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym – Ekoznawca” oraz „ Zagospodarowanie siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w lasach państwowych”. Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Członek Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego. Założyciel i członek Polskiego Towarzystwa Biokontroli Komarów. Prowadzi i koordynuje badania związane  z taksonomią i systematyką oraz biologią i ekologią chrząszczy skórników (Insecta: Coleoptera: Dermestidae) w ujęciu światowym. W Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców UWr. zajmuje się również  biologią konserwatorską, ochroną bioróżnorodności oraz wyceną i oceną zasobów przyrodniczych. Współpracuje z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Karakowie, w ramach tworzenia bazy danych „Gatunki obce w Polsce” i w ramach prowadzenia „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych”, w tym gatunków objętych programem Natura 2000. Koordynuje również prace badawcze dotyczące chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunków owadów, gatunków obcych i inwazyjnych oraz owadów o znaczeniu ekonomiczno gospodarczym.
Kontakt. e-mail: entomol@biol.uni.wroc.plmarcin.kadej@gmail.com

KLEJDYSZ TOMASZ mgr inż. – Jest pracownikiem Zakładu Entomologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, uczestnikiem programu Coleoptera Poloniae oraz Hemiptera Poloniae. Specjalizuje się w badaniach z zakresu ekologii, faunistyki i biologii różnych grup owadów, głównie z rzędów chrząszczy i pluskwiaków. Koordynuje również prace badawcze dotyczące chrząszczy związanych z martwym drewnem, w szczególności  gatunków chronionych w Polsce, objętych programem NATURA 2000, w tym pachnicy dębowej (Osmoderma eremita).
Kontakt. e-mail:  T.klejdysz@iorpib.poznan.pl  ; tel.: (61) 864 9119

KOMOSIŃSKI KAROL, dr inż. – jest pracownikiem naukowym Katedry Zoologii,  Wydziału Biologii  Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w badaniach chrząszczy (Coleoptera) z rodzin: kusakowate (Staphylinidae) i  gnilikowate (Histeridae). Zajmuje się także badaniami faunistyczno – ekologicznymi chrząszczy saproksylicznych.
Kontakt. e-mail: kurcik@uwm.edu.pl

KOZŁOWSKI MAREK W., prof. dr hab.- jest pracownikiem naukowym Katedry Entomologii Stosowanej  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wiceprezesem oraz współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Etologicznego, administratorem strony ethomovies  archiwizującej filmową dokumentację zachowań zwierząt. Był członkiem Komitetu Doradczego przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dot. sieci Natura 2000 w Lasach Państwowych. Jest współautorem „Fotoprzewodnika do oznaczania chrząszczy z listy Natura 2000“ wykonanego dla Lasów Państwowych oraz realizatorem filmu „Las potrzebuje drewna“ (2007). Jest też autorem wielu programów i seriali telewizyjnych dla telewizji publicznych i komercyjnych, w tym we współpracy z Davidem Attenborough z BBC. Pracę badawczą (ekologia behawioralna owadów, powiązania między owadami i roślinami, fizjologia chemoreceptorów owadów) łączy od lat z pasją docierania do rozmaitych miejsc zasiedlanych przez owady. Już jako student wyrzucił zatruwaczkę i przestał kolekcjonować martwe okazy entomologiczne na rzecz dokumentacji fotograficznej i filmowej. Przez kilkadziesiąt lat, chodząc po łąkach, zaroślach i mokradłach, nacisnął kilkadziesiąt tysięcy razy spust migawki aparatu fotograficznego lub włączył bieg kamery, gromadząc setki godzin rejestracji filmowych i kilkadziesiąt tysięcy zdjęć.  Jest autorem lub współautorem kilku książek m. in.: „Owady Polski, tom I ”; Owady Polski , tom II Chrząszcze ” oraz artykułów popularyzujących entomologię, w takich pismach, jak  Wiedza i Życie, Ogrody, Kwietnik, Gazeta Wyborcza, Parki Narodowe, Las Polski, Przyroda Polska i wielu innych, często poruszając temat ochrony owadów i ich siedlisk.
Kontakt. E-mail:  markoz@filozof.uni.lodz.pl

KUBISZ DANIEL, dr – jest pracownikiem Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i  Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. Specjalizuje się w badaniach z zakresu faunistyki, biogeografii i ochrony zagrożonych gatunków  chrząszczy (Coleoptera) z nadrodzin: Cleroidea, Tenebrionoidea, Chrysomeloidea. Prowadzi wieloletnie badania Coleoptera biotopów kserotermicznych Polski i Ukrainy oraz jest uczestnikiem programu Coleoptera Poloniae w zakresie faunistyki i bioróżnorodności polskich  Tenebrionoidea. Prowadzi też prace badawcze nad kopalnymi chrząszczami Palearktyki, szczególnie w bursztynie bałtyckim.
Kontakt. E-mail:   kubisz@isez.pan.krakow.pl

MALKIEWICZ ADAM, dr – jest pracownikiem Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi i koordynuje badania związane  z taksonomią, zoogeografią, bionomią miernikowców (Lepidoptera: Geometridae) zachodniej Palearktyki. Prowadzi także badania nad rozmieszczeniem motyli Polski – program: „Wykaz rozmieszczeniowy motyli Polski 2001-2010”. Jego zainteresowania naukowe obejmują również studia nad bionomią i lokalnymi warunkami siedliskowymi gatunków chronionych/zagrożonych owadów na Dolnym Śląsku, w celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony.
Kontakt. E-mail: amalki@biol.uni.wroc.pl

PLEWA RADOSŁAW, mgr inż. – jest pracownikiem naukowym Instytutu Badawczego Leśnictwa, Zakładu Ochrony Lasu w Sękocinie Starym. Członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Prowadzi prace badawcze dotyczące zagadnień związanych z ochroną lasu oraz badania z zakresu chorologii Coleoptera Europy. Swoje zainteresowania skupia także na faunistyce, morfologii i systematyce kózkowatych (Cerambycidae) Palearktyki.  Koordynuje również prace monitoringowe dotyczące chrząszczy związanych z martwym drewnem, w szczególności w straszych drzewostanach dębowych. Zajmuje się również chrząszczami, które podlegają ochronie gatunkowej w Polsce, jak również objętymi programem NATURA 2000.
Kontakt. E-mail:  r.plewa@ibles.waw.pl

PRZEWOŹNY MAREK, dr – jest pracownikiem Zakładu Zoologii Systematycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi i koordynuje prace badawcze dotyczące zagadnień związanych z taksonomią, faunistyką, biologią i ekologią chrząszczy wodnych (Coleoptera aquatica) z podrzędu Adephaga oraz nadrodzin: Hydrophiloidea, Staphylinoidea i Byrrhoidea.
Kontakt. e-mail:hygrotus@amu.edu.pl

SMOLIS ADRIAN
, dr – jest pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego i członkiem działającej tam Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców przy  Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców. Prowadzi i koordynuje badania związane z systematyką, taksonomią i zoogeografią Collembola w szczególności morwiaczków (rodzina Neanuridae) w ujęciu światowym. Jego aktualne zainteresowania naukowe obejmują związki skoczogonków z martwym drewnem oraz problematykę ochrony owadów saproksylicznych w strefie umiarkowanej. W tym ostatnim temacie prowadzi ożywioną działalność edukacyjną, publikacyjną i badawczą. Jest autorem specjalistycznych raportów, ekspertyz i planów ochrony  dla np. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i WWF Polska z zakresu ochrony owadów i innych bezkręgowców, chronionych w ustawodawstwie polskim i unijnym. Był autorem lub współautorem obszarów Natura 2000, a także członkiem Wojewódzkiego Zespołu Specjalistów przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu powołanego do wytypowania, uzupełnienia i zatwierdzenia wojewódzkiej sieci Obszarów chronionych.Jestem autorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu taksonomii, biologii, zoogeografii i ochrony owadów oraz członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych np. Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego,  Pacific Coast Entomological Society, Florida Entomological Society.
Kontakt
. E-mail: adek@biol.uni.wroc.pl

SUĆKO KRZYSZTOF, mgr inż – jest pracownikiem Instytutu Badawczego Leśnictwa, Europejskiego Centrum Lasów Naturalnych w Białowieży.Prowadzi badania związane z biologią i ekologią chrząszczy z rodzin zgniotkowatych (Cucujidae) i śniadkowatych (Melandryidae). Interesuję się także dynamiką zmian składu gatunkowego i ilościowego chrząszczy (Coleoptera) w wyniku zaburzeń spowodowanych przez pożary w ekosystemach leśnych
Kontakt. e-mail:
ksucko@las.ibl.bialowieza.pl

TARNAWSKI DARIUSZ, prof. dr hab. – jest dyrektorem Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i kierownikiem Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców. Należy do Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (członek Zarządu Głównego przez kilka kadencji, obecnie redaktor naczelny „Kluczy do oznaczania owadów Polski”), Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego (założyciel, prezes i wiceprezes przez kilka kadencji) oraz Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi Oleśnickiej (założyciel i przewodniczący). Jest też opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Entomologów przy Instytucie Zoologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz członkiem Zespołu doradczego ds. ochrony przyrody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Był wnioskodawcą powołania kilkunastu obszarów Natura 2000 i użytków ekologicznych na Dolnym Śląsku. Uczestniczy w programie restytucji i reintrodukcji niepylaka apollo w Polsce. Prowadzi i koordynuje badania związane z taksonomią i systematyką oraz biologią i ekologią chrząszczy sprężykowatych (Insecta: Coleoptera: Elateridae) w ujęciu światowym. Zajmuje się również biologią konserwatorską, ochroną różnorodności biologicznej, wyceną i oceną zasobów przyrodniczych oraz monitoringiem i badaniami nad owadami chronionymi.
Kontakt. e-mail:
elater@biol.uni.wroc.pl; elater53@gmail.com

TYKARSKI PIOTR, dr – jest pracownikiem Zakładu Ekologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach z zakresu zoologii bezkregowców, w szczególności chrząszczy. Zajmuje się również ekologią owadów, w tym zróżnicowaniem i interakcją zespołów, powiązaniami troficznymi, orientacją chemiczną w środowisku. Prowadzone prace badawcze obejmują również biogeografię – zmienność zespołów w gradiencie równoleżnikowym i pionowym oraz różnorodność biologiczną – genezę, charakterystykę, znaczenie i ochronę. Zainteresowania interdyscyplinarne to wykorzystanie baz danych i sieci komputerowych, a także technik informacji przestrzennej (GIS) jako narzędzi w badaniach przyrodniczych i ochronie przyrody. Jest współtwórcą Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (http://www.ksib.pl) oraz projektu „Mapa Bioróżnorodności” (http://www.biomap.pl).
Kontakt. e-mail: ptyk@biol.uw.edu.pl

WĄSALA ROMAN, dr inż. – jest pracownikiem Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (od 1999 roku). Prowadzi i koordynuje badania związane  z faunistyką, biologią i ekologią motyli występujących w zachodniej Palearktyce ze szczególnym uwzględnieniem rodzin: Noctuidae, Depressariidae, Oecophoridae; badania nad rozmieszczeniem motyli Polski; koordynuje również prace badawcze dotyczące chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunków owadów. Realizuje również prace monitoringowe i inwentaryzacyjne dotyczące chrząszczy związanych z martwym drewnem.
Kontakt. e-mail: rwasala@up.poznan.pl ; tel. (61) 8487916

WOJAS TADEUSZ, dr inż. – jest pracownikiem Katedry Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Specjalizuje się w badaniach chrząszczy epigeicznych z rodzin: biegaczowate (Carabidae) i kusakowate (Staphylinidae).
Kontakt.e-mail:
twojas@ar.krakow.pl